Vybudovali jste firmu a chcete ji předat svým nástupcům? Chcete své podnikání v České republice prodat jinému? Potřebujete vyřešit se svými společníky účast na Vaší společnosti s ručením omezeným? Pak Vás nepochybně čeká proces převedení podílu ve společnosti na nového, ať už z řad stávajících či zcela nového, společníka. Jak v takovém případě postupovat, co vše budete potřebovat, na čem lze ušetřit a jaká úskalí se pokusíme vysvětlit v následujícím příspěvku.

 

Vlastnická struktura obchodní korporace je dána složením jejích společníků. V případě, že dochází ke změnám v této struktuře, je třeba, aby právně korektně a spolehlivě došlo k převodu podílu ve společnosti. Podíváme se nyní podrobněji na převod podílu ve společnosti s ručením omezeným, která je nejčastějším typem obchodní korporace v České republice.

Smlouva o převodu podílu

 

K převodu podílu ve společnosti s ručením omezeným bude nejprve potřeba, aby se stávající a nový společník dohodli na konkrétních podmínkách převodu podílu, tedy aby uzavřeli smlouvu o převodu podílu. Smlouva o převodu podílu se uzavírá v prosté formě s úředně ověřenými podpisy dle ustanovení § 209 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních společnostech a družstvech. V té souvislosti bude nejzásadnější otázkou úplatnost či bezúplatnost převodu podílu, tedy ta otázka, zda stávající společník získá odměnu za svůj podíl, či jej převede bezplatně. Daňové souvislosti obou způsobů Vám rádi vysvětlíme a pro ten případ nás neváhejte kontaktovat například na e-mailu info@akkorbl.cz

Souhlas valné hromady společnosti s ručením omezeným

 

Dále bude dost možná potřeba získat souhlas valné hromady s převodem podílu ve společnosti s ručením omezeným. Dle ustanovení § 208 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních společnostech a družstvech, platí, že Neurčí-li společenská smlouva jinak, může společník převést podíl na osobu, která není společníkem, jen se souhlasem valné hromady. Smlouva o převodu podílu nenabude účinnosti dříve, než bude souhlas udělen. Tedy zda je nutné získat souhlas valné hromady či nikoliv závisí na konkrétním ujednání ve společenské smlouvě či zakladatelské listině společnosti s ručením omezeným. Případný souhlas je třeba získat nejpozději do 6 měsíců od uzavření smlouvy, v opačném případě smlouva zaniká s účinky jako je tomu při odstoupení, tedy s účinky od počátku.

V této souvislosti upozorňujeme na to, že s příchodem nové legislativy v roce 2014 vznikla nejasnost ohledně formy souhlasu valné hromady. Některé rejstříkové soudy a s tím i někteří notáři vyžadovali formu notářského zápisu. V lednu roku 2016 přijal Nejvyšší soud České republiky stanovisko Cpjn 204/2015, ve kterém jasně uvedl, že souhlas valné hromady postačí v prosté formě, tedy že není třeba, aby byl dáván ve formě notářského zápisu, jak si do té doby některé rejstříkové soudy myslely a vyžadovaly to po navrhovatelích zápisů změn do obchodního rejstříku.

Zápis změny do obchodního rejstříku

 

Uskutečněné změny budou s deklaratorními účinky zapsány do příslušného obchodního rejstříku na základě návrhu, který je zpoplatněn. Při té příležitosti upozorňujeme na to, že rejstříkovému soudu bude třeba dodat též aktuální znění společenské smlouvy či zakladatelské listiny se zapracovanými změnami.

Co je tedy potřeba?

  • smlouva o převodu podílu s úředně ověřenými podpisy
  • rozhodnutí valné hromady, je-li vyžadováno v daném případě
  • návrh na zápis změn do obchodního rejstříku spolu s úplným zněním společenské smlouvy či zakladatelské listiny

Advokátní kancelář Mgr. Hugo Körbl Vás spolehlivě procesem převodu podílu v obchodní korporaci provede. Připravíme pro Vás veškeré nezbytné dokumenty, upozorníme Vás na jednotlivá úskalí i jednotlivé možnosti a vybereme Vám nejvhodnější i nejekonomičtější způsob, jak požadovaných změn dosáhnout. Přípravu dokumentů umíme i on-line, proto nás neváhejte kontaktovat.

 

 

Kontaktní formulář

11 + 9 =