Pracovní poměr lze považovat za smluvní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, jehož obsahem jsou konkrétní práva a povinnosti zčásti sjednaná mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, zčásti stanovená příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, ve znění pozdějších změn. Jak ale pracovní poměr vzniká a jaké jsou povinnosti spojené se vznikem pracovního poměru? To se pokusíme vysvětlit v tomto článku.

Pracovní poměr jako smluvní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem může vzniknout některým z následujících způsobů:

  • pracovní smlouvou;
  • volbou (podle zvláštních předpisů, případně dle stanov); či

  • jmenováním (podle zvláštních právních předpisů nebo u vedoucích zaměstnanců).

Jaké jsou náležitosti pracovní smlouvy a další informace o pracovní smlouvě lze nalézt na stránkách našeho projektu pracovnispory.cz, a to zde Náležitosti pracovní smlouvy

Povinnosti zaměstnavatele před vznikem pracovního poměru

V souvislosti s uzavíráním pracovního poměru musí zaměstnavatel respektovat určité povinnosti stanovené zákoníkem práce, případně zvláštními právními předpisy. v určitých případech musí zaměstnavatel vycházet z příslušných právních předpisů již v souvislosti s uskutečňováním záměru obsadit volné pracovní místo (zejména případy, kdy právní předpis stanoví pro obsazení určitého místa výběrové řízení a stanoví pravidla pro toto řízení).

V souvislosti se vznikem pracovního poměru má zaměstnavatel následující povinnosti:

  • před uzavřením pracovní smlouvy seznámit fyzickou osobu s právy a povinnostmi, které by pro ni z pracovní smlouvy vyplynuly, s pracovními podmínkami a podmínkami odměňování, za nichž má práci konat, a povinnostmi, které vyplývají  ze zvláštních právních předpisů vztahujících se k práci, která má být předmětem pracovního poměru

  • zajistit, aby se fyzická osoba před uzavřením pracovní smlouvy podrobila vstupní lékařské prohlídce.

Z hlediska povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů jde zejména o povinnost zaměstnavatele vyplývající ze

  • zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, v platném znění (tzv. lustrační zákon), tj. v případě, že by uchazeč o volné pracovní místo měl vykonávat funkci obsazovanou volbou, jmenováním nebo ustanovováním u zaměstnavatele, na kterého se tento zákon vztahuje, si vyžádat předložení dokladů o splňování předpokladů pro výkon takové funkce (zákonem požadovaného osvědčení a čestného prohlášení).

V případech, kdy právní předpisy stanoví jako podmínku výkonu určité činnosti podmínku bezúhonnosti, je třeba si vyžádat předložení potvrzení o bezúhonnosti před uzavřením pracovní smlouvy.

K získání těchto údajů slouží zejména osobní dotazník a potvrzení o zaměstnání od posledního zaměstnavatele (tzv. zápočtový list). Potřebné informace lze v rámci přijímacího řízení získat z pohovoru s uchazečem o pracovní místo a podle okolností lze provést odpovídající formou i ověření některých požadovaných znalostí a dovedností. Dle ustanovení § 316 odst. 4 zákoníku práce však zaměstnavatel nesmí vyžadovat od zaměstnance informace, které bezprostředně nesouvisejí s výkonem práce a se základním pracovněprávním vztahem. Jde zejména o informace o těhotenství, rodinných a majetkových poměrech, sexuální orientaci, původu, členství v odborové organizaci, v politických stranách nebo hnutích, příslušnosti k církvi nebo náboženské společnosti, trestněprávní bezúhonnosti. Jestliže je však pro to dán věcný důvod spočívající v povaze práce, která má být vykonávána, a je-li tento požadavek přiměřený, nebo v případech, kdy to stanoví zákoník práce  nebo zvláštní právní předpis, může zaměstnavatel vyžadovat informace o těhotenství, rodinných a majetkových poměrech a trestněprávní bezúhonnosti.

Nejpozději při nástupu do práce potom musí být zaměstnanec řádně seznámen s pracovním řádem platným u zaměstnavatele, s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jež musí při své práci dodržovat, s kolektivní smlouvou a s vnitřními předpisy zaměstnavatele.

Rádi Vám připravíme na míru veškeré podklady pro vznik pracovního poměru. Rádi Vám poradíme, které všechny povinnosti musí zaměstnavatel i zaměstnanec splnit pro platný vznik pracovního poměru, a to nejen z  pohledu soukromého práva, ale i z pohledu veřejného práva. Kontaktujte nás.