1.200,- Kč za každou pozdě zaplacenou fakturu

Prodlení podnikatelů s placením faktur

Ve vztazích mezi podnikateli se často zapomíná na povinnost dlužníka zaplatit částku 1.200,- Kč jako paušální náhradu nákladů.

Tuto povinnost zavedla směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/7/EU ze dne 16. 2. 2011, o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích, která je aktuálně implementována ustanovením § 1972 a § 513 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v účinném znění, a dále ustanovením § 3 nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích. 

 

Nárok bez předžalobní upomínky

V obchodních vztazích má tak podnikatel, který jinému podnikateli hradí pozdě fakturu, povinnost zaplatit vedle jistiny a úroku z prodlení, případně smluvní pokuty, je-li sjednána, i částku 1.200,- Kč. Tato částka 1.200,- Kč má povahu nákladů spojených s vymáháním nezaplacené pohledávky, kdy cílem výše uvedené směrnice je to aby nedocházelo k pozdním úhradám a podnikatelé byli motivováni platit své povinnosti včas.

Zajímavých soudních rozhodnutí k této problematice je výše, ale na tomto místě uvedu dva.

Pro vznik nároku na uvedenou částku 1.200,- Kč není třeba, aby věřitel zasílal dlužníkovi například vlastní upomínku či předžalobní výzvu. Uvedené konstatoval například Krajský soud v Hradci Králové, který v usnesení ze dne 14. 3. 2016, sp. zn. 47 Co 70/2016, uvedl, že „pro přiznání tohoto nároku není třeba předžalobní výzvy, neboť tyto nahrazované náklady představují zejména interní výdaje věřitele, které vznikají při kontrole dodržování smluvních závazků, např. náklady na vedení evidence pohledávek nebo náklady související s telefonickou, či písemnou urgencí dlužníka věřitelem.“

N

Motivace platit dluhy včas

N

1.200,- Kč za každou dlužnou fakturu

N

Škodu není třeba prokazovat

N

Přiznání soudem na základě žaloby

Součástí vymáhání pohledávek advokátní kanceláří je i částka 1.200,- Kč

Při vymáhání pohledávek na částku 1.200,- Kč samozřejmě nezapomínám.
Chcete-li vymáhát pohledávky, napište na info@akkorbl.cz

Napište mi

Pokud máte zájem, zde mi můžete napsat

Abych se mohl vašemu případu co nejlépe věnovat, napište mi o něm. Můžete mi psát například na e-mail, WhatsApp, Viber, WeChat, Telegram, Signal.

9 + 1 =