Správné reagování na vyrozumění o právu vyjádřit se ke spisu dle § 36 odst. 3 správního řádu

Průběh správního řízení

Každé správní řízení má svůj zákonný průběh. Určitým způsobem začíná, určitým způsobem probíhá a určitým způsobem končí.

Předtím, než je správní řízení ukončeno, mají účastníci správního řízení mít možnost se dle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v účinném znění, seznámit se se spisem a možnost vyjádřit se ke spisu. Dle uvedeného ustanovení platí, že „nestanoví-li zákon jinak, musí být účastníkům před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí“.

Za účelem uplatnění takového práva správní orgán zasílá účastníkům před vydáním meritorního rozhodnutí správní orgán vyrozuměni. Obdržení takového vyrozumění tak má pro žadatele zásadní význam. Znamená totiž, že správní orgán chce jeho žádost zamítnout. Žadatel však dostává poslední možnost takovému zamítnutí zabránit. A proto je tak důležité na toto vyrozumění správně a včas reagovat a nenechat vyrozumění bez reakce. 

Co dělat, pokud přišlo vyrozumění podle § 36 odst. 3 správního řádu?

V případě, že vám přijde vyrozumění dle § 36 odst. 3 správního řádu, jde o důrazné varování pro vás. Správní orgán chce totiž žádosti nevyhovět. Nicméně stále ještě řízení není ukončeno a negativní výsledek je stále možné zvrátit vhodnou reakcí. 
Základem je tedy správná reakce, ideálně seznámení se se spisem, zjištění překážky či problému a jejich náprava. Samozřejmě je v takové situaci vhodné obrátit se na advokáta, který bude vědět, co je třeba udělat. Neváhejte a kontaktujte mne.
N

Výzva k seznámení se s podklady znamená očekávání nevyhovění žádosti

N

Lze stále zachránit včasnou a správnou reakcí

N

Zákonná povinnost vyzvat k seznámení se s podklady

N

Při nahlížení do spisu lze zjistit problém a najít řešení

Jak poznat, že chce správní orgán žádost  žadatele zamítnout? Jak reagovat?

V případě, že ve správním řízení bude chtít správní orgán žádosti nevyhovět, bude žadatele písemně informovat o tom, že může nahlédnout do spisu, seznámit se s podklady a k nim se pak může vyjádřit.
V takovém případě lze stále ještě negativní rozhodnutí, tedy zamítnutí, zvrátit.
V takových situacích obvykle přebírám zastoupení klienta a po nahlédnutí do spisu naleznu problém a navrhnu jeho řešení. Tímto postupem dosáhnu vyhovění žádosti.
Napište mi a podívám se na váš případ.