Nedoplatky na odvodech na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení jako důvod neudělení občanství

Pozdě placené zálohy či dluhy na zálohách v řízení o žádosti o udělení českého občanství

Dle ustanovení § 14 odst. 6 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů, v účinném znění, platí, že „státní občanství České republiky lze udělit žadateli, který v posledních 3 letech předcházejících dni podání žádosti neporušil závažným způsobem povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů upravujících vstup a pobyt cizinců na území České republiky, veřejné zdravotní pojištění, sociální zabezpečení, důchodové pojištění, zaměstnanost, daně, cla, odvody a poplatky, vyživovací povinnost vůči dítěti, které má trvalý pobyt na území České republiky, nebo veřejnoprávní povinnosti k obci, ve které je žadatel přihlášen k pobytu, jde-li o povinnosti uložené obcí v samostatné působnosti.

Ustanovení § 15 zákona o českém občanství potom umožňuje za určitých okolností nesplnění uvedené podmínky prominout. 

Jak velké dluhy budou komplikací? A kdy dluhy nebudou problém?

Pro Ministerstvo vnitra České republiky je uvedená povinnost velmi důležitá. Statisticky je přitom každá čtvrtá žádost zamítnuta právě z důvodu zjištěných pozdě placených záloh, nedoplatků a zjištěného penále.
V případě, že ministerstvo vnitra v řízení takový problém zjistí, infomruje o tom žadatele, a to prostřednictvím výzvy k seznámení se se spisem. V takovém případě má žadatel ještě šanci žádost zachránit.
Rozhodovací praxe a soudní praxe je z pohledu posuzování této podmínky poměrně rozvinutá. Obsahuje kritéria, podle kterých lze hodnotit, zda nedoplatek, penále či pozdě placená záloha či odvod na zdravotní pojištění nebo sociální zabezpečení bude problémem a komplikací, nebo bude možné i tak občanství udělit. Znalost této praxe je pro posouzení klíčová a svým klientům mohu pomoci v takové situaci správně reagovat.
N

Pozdě placené zálohy jako důvod neudělení českého občanství

N

Lze zachránit včasnou a správnou reakcí

N

Z rozhodovací praxe plynou kritéria pro správné hodnocení

N

Čtvrtý nejčastější důvod zamítnutí žádosti

Jak poznat, že chce ministerstvo vnitra žádost zamítnout? Jak reagovat?

V případě, že bude mt ministerstvo za to, že je dán důvod pro zamítnutí žádosti, bude o tom žadatele písemně informovat, a to výzvou k možnosti vyjádřit se před vydáním rozhodnutí. V takovém případě stanoví lhůtu obvykle 10 dnů k reakci.
V uvedené lhůtě je třeba rozhodnout, jak dále postupovat. Záleží přitom zejména na tom, jak velký nedoplatek je či byl, jak častý byl a co bylo důvodem.
V případě, že vás o tom ministerstvo vnitra uvědomí, napište mi a já se na váš případ podívám a vyhodnotím, jaký zvolit další postup.