Vypořádání společného jmění manželů

Zánik společného jmění manželů při rozvodu

Za trvání manželství manželé nabývají velkou část majetku do jejich společného jmění manželů.

Majetek se stává součástí společného jmění manželů bez ohledu na to, na koho bude konkrétní položka napsána. Například peníze na bankovním účtu, který je vedený na jednoho z manželů, jsou i tak součástí společného majetku manželů, tedy společného jmění manželů.

Dojde-li k rozvodu manželství, společné jmění zaniká. V takovém případě je třeba toto společné jmění manželů vypořádat. Pokud není vypořádáno do 3 let po zániku manželství, provede se vypořádání podle pravidel upravených v ustanovení § 741 občanského zákoníku, a to například tak, že nemovité věci zůstanou v podílovém spoluvlastnictví manželů.

Pokud chtějí manželé tomuto zabránit, je třeba společné jmění manželů vypořádat.

 

Vypořádání SJM dohodou či soudní cestou

Pro dosažení požadovaného výsledku vypořádání společného jmění manželů je klíčová dobrá znalost pravidel a judikatury. Ale také schopnost jednat a umět vést jednání takticky.
V ideálním případě se lze totiž vyhnout soudnímu řízení, které celé vypořádání společného majetku prodlužuje a prodražuje.
Svým klientům mohu nabídnout jak znalost pravidel a judikatury, tak i schopnost vyjednávat k jejich prospěchu.
Při vypořádání SJM bude třeba zohlednit také investice do SJM z výlučného majetku a obráceně ze SJM do výlučného majetku.
O tom a o aktuálním přístupu Nejvyššího soudu jsem psal na epravo.cz, například zde:
či zde:
N

Vypořádání SJM komplexně

N

Schopnost vést jednání k ideálnímu výsledku

N

Zohlednění vnosů a investic

N

Znalost aktuální judikatury

Žaloba na vypořádání společného jmění manželů

V případě, že se nepodaří bývalým manželům nalézt shodu na způsobu vypořádání společného jmění manželů, může společné jmění manželů vypořádat soud, a to na návrh kteréhokoliv z bývalých manželů.
Základem je dobře připravená žaloba na vypořádání společného jmění manželů a také od začátku zvolená strategie vedení soudního řízení.
I v této věci svým klientům pomáhám.

Vypořádání SJM s přeshraničním prvkem

V případě, že jsou bývalí manželé cizinci, vstupuje do hry přeshraniční prvek. V takovém případě je nezbytné nejprve vyjasnit, který soud může řízení o vypořádání SJM vést a kterým právem se vypořádání SJM bude řídit. Odpověď lze nalézt především v mezinárodních smlouvách a v Evropském právu.
Vzhledem k tomu, že se orientuji na cizinecké právo, patří do mé práce i vypořádání majetků cizinců.