Změna zaměstnavatele u držitele zaměstnanecké karty

Zaměstnanecká karta

Zaměstnanecká karta je druh povolení k dlouhodobému pobytu.

Pokud je zaměstnanecká karta duální, je současně povolením k pobytu a současně povolením k výkonu konkrétní práce u konkrétního zaměstnavatele a na konkrétní pozici.

V případě, že držitel zaměstnanecké karty chce zaměstnání změnit, musí dodržet zákonný postup.

Vím, jak na to.

Změna zaměstnavatele držitelem zaměstnanecké karty

Pro správnou změnu zaměstnavatele musí cizinec, který pobývá v režimu zaměstnanecké karty, dodržet zákonný postup. Pokud ho nedodrží, vystavuje se riziku výkonu nelegální práce, což potom znamená riziko ukončení pobytu.

Dle ustanovení § 42g odst. 7 a 8 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v účinném znění, platí, že změnu zaměstnavatele, pracovního zařazení nebo zaměstnání na další pracovní pozici u téhož nebo u jiného zaměstnavatele je držitel zaměstnanecké karty vydané podle odstavce 2 povinen oznámit ministerstvu vnitra nejméně 30 dnů před takovou změnou.

K oznámení změny je třeba doložit doklad o nové práci a o stávající práci. Oznámení se činí na příslušném Odboru azylové a migrační politiky. Oznámení není potřeba činit osobně, je možné zaslat ho poštou či prostřednictvím datové schránky.

Je třeba nezapomenout na to, že zaměstnanecká karta automaticky zaniká dle ustanovení § 63 odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v účinném znění, uplynutím 60 dne po ukončení posledního pracovně-právního vztahu. V případě, kdy oznámení změny zaměstnavatele není připraveno správně, je riziko, že cizinec mezitím o zaměstnaneckou kartu, tedy o pobytové oprávnění, přijde.

I proto je tak důležité mít tyto úkony připraveny řádně. Jedině správně připravená změna zaměstnavatele či pracovní pozice neohrozí pobyt cizince.

N

Zajistím správné oznámení změny zaměstnavatele či pozice

N

Zaměstnanecká karta zaniká uplynutím 60 dne po skončení práce

N

Výkon jiné práce, než té, která je schválena, znamená nelegální práci

N

Je důležité, aby změna proběhla řádně tak, aby cizinec nepřišel o legální pobyt a také o možnost získání trvalého pobytu

Za změnu zaměstnavatele odpovídá cizinec, nikoliv zaměstnavatel

Je důležité uvědomit si, že za pobytové oprávnění si cizinec odpovídá sám. Držitel zaměstnanecké karty tak neuspěje s argumentem, že změnu jeho práce měl oznámit zaměstnavatel a ten například pochybil. Z hlediska platnosti zaměstnanecké karty rozhoduje to, zda jsou správně učiněny kroky k tomu, aby platnost byla zachována.

Lze citovat například z rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 12. 12. 2018, č. j. 50A 17/2017-111, kde se uvádí, že „Žalobce se do nepříznivé situace dostal na základě okolností, které byly na jeho vůli nezávislé. Ani tato skutečnost však nemění nic na tom, že žalobce nemůže plnit účel pobytu předpokládaný zaměstnaneckou kartou, podle které měl být zaměstnán jako leštič nástrojů a kovů u družstva. Nejvyšší správní soud vyjádřil, že v projednávané věci převažuje zájem
státu na dodržování předpisů regulujících pobyt cizinců na území republiky. Plnění účelu pobytu pak představuje objektivní kategorii, která na vůli cizince není závislá. Nelze-li účel pobytu splnit, pak tato skutečnost představuje závažnou překážku pobytu, která brání vydání zaměstnavatelské karty. Na tomto závěru nemůže nic změnit ani skutečnost, že žalobce se pokusil svoje zaměstnanecké poměry uspořádat podáním žádosti o změnu obsahu žádosti. Žádost nebyla
vyřízena ve prospěch žalobce.“

Lze zmínit rozhodnutí, kde držitelé zaměstnanecké karty neuspěli s argumentací, že oznámení o změně zaměstnavatele podali chybně 61. den po uplynutí předchozího pracovního poměru zaměstnavatelé a nikoliv cizinci.

Pokud nechcete udělat chybu a nechcete ztratit pobytové oprávnění, obraťte se na mne a se změnou vám pomohu, aby bylo vše v pořádku.